LĐLĐ HUYỆN PHƯỚC LONG

CĐCS THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG

 

Số: 01 /KH-CĐCS                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Phú Đông, ngày    tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2020-2021

 

Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động Phước Long về việc xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường học năm học 2020 – 2021;

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động CĐ của Công đoàn cơ sở trường THCS A Vĩnh Phú Đông năm học 2019 -2020;

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời kiểm điểm lại những mặt tồn tại yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm trong đầu năm học 2020 -2021 và phương hướng trọng tâm hoạt động công đoàn trong năm 2020 -2021,

Nay BCH CĐCS trường THCS A xã Vĩnh Phú Đông thực hiện hoạt động như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ

Ban chấp hành CĐCS  Trường THCS A Vĩnh Phú Đông, nhiệm kỳ 2017- 2022   gồm: 05 đ/c

 

TT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Phụ trách

Ghi chú

1

Đào Thị Hằng

 

Chủ tịch

 

 

2

Trần Hải Dân

 

Uỷ viên

UBKT

 

3

Cao Thị Chi

 

Uỷ viên

Nữ công

 

4

Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

Uỷ viên

Kế toán

 

5

Nguyễn Đồng Trường

 

Uỷ viên

Thủ quỹ

 

 

Các số liệu thống kê cơ bản

*  Đội ngũ  hiện tại

+ Tổng số  CB CĐV:  52/20  nữ,   biên chế:  52/20  nữ   

+ Hợp đồng trong NS:  00/00 nữ   

+ Hợp đồng NNS:  0/0 nữ    

+ Đảng viên:  30/10 nữ      

+ Dân tộc  khơme:  1/20 nữ  

+ Dân tộc hoa:   0/0 nữ     

+ Dân tộc khác: 0/0 nữ   

- Trình độ chuyên môn: 

+ Đại học:     /   nữ  , 

+ Cao đẳng:    /   nữ  , 

+ THCN:  6 / 4 nữ     ,  Sơ cấp  :  …… /  … nữ

- Trình độ học phổ thông: THPT(THBT): 52/20 nữ, THCS (THCSBT):  52/20 nữ  

*  Các danh hiệu đạt được năm qua :

          -  CĐCS đạt danh hiệu:  CĐ vững mạnh trong nhiều năm liền 

          -  Cá nhân:

          +  Lao động giỏi: 48 đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV:        %

          +  Danh hiệu  CSTĐ cấp cơ sở: 6 đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV:       %

          +  Nữ 2 giỏi: 20  đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV:      %

            *   Tình hình giáo dục của đơn vị năm qua:

            *   Một số thuận lợi khó khăn chủ yếu:

  Thuận lợi:

         - Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Chi ủy THCS A Vĩnh Phú Đông, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường; đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phước Long.

         - Sự đồng tình, thống nhất của toàn thể ĐVCĐ trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ và các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động.

         - Đa số ĐVCĐ nhận thức đúng đắn vai trò chỉ đạo của tổ chức công đoàn, hiểu và biết Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Từ đó, nghiêm túc chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

         - Các hoạt động, phong trào trong và ngoài nhà trường cũng như ngoài xã hội cũng được CĐV tích cực tham gia.

         - Phần lớn CĐV đều trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy với nghề nghiệp.

          Khó khăn:                                                                                                                                                                                                                                    

         - Một bộ phận CBGC, NV chưa nhận thức đúng đắn về tổ chức công đoàn, ít quan tâm đến hoạt động công đoàn, chưa tham gia tích cực vào hoạt động quần chúng.

         - BCH kiêm nhiệm nên nắm bắt tình hình còn chưa kịp thời.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  NĂM HỌC 2020-2021

          Căn cứ Kế hoạch – chương trình công tác của Liên đoàn lao động huyện Phước Long năm 2020.

          Trên cơ sở  các mặt hoạt động đã đạt được của năm học qua, điều kiện, tình hình  thực tế của đơn vị trong năm học, BCH Công đoàn cơ sở  trường THCS A Vĩnh Phú Đông đề ra các mặt công tác trọng tâm trong năm học 2020 – 2021 như sau: 

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên đến CBCNVC – LĐ, thực hiện tốt Nghi quyết của Công đoàn, chấp hành tốt nội quy của cơ quan, đơn vị. Không có đoàn viên vi phạm và bị kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, loại bỏ các hành vi tiêu cực trong giảng dạy.

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 05, Chỉ thị 06 của Bộ chính trị, Chỉ thị 12 của BTV tỉnh ủy, Nghị quyết 03, Công văn 151, Công văn 422 của Huyện ủy Phước Long.

Trong đó tập trung tuyên truyền trong đội ngũ NGNLĐ nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, thi cử và đánh giá kết quả giáo dục; tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Đại hội CĐ tỉnh Bạc Liêu, huyện Phước Long. Tuyên truyền ý nghĩa và tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm học 2020 -2021.  

  1. Công tác phong trào, thực hiện các cuộc vận động, thi đua thúc đẩy mạnh chuyên môn.

- Vận động cán bộ giáo viên “Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động như: cuộc vận động “Hai không” vối 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đồi sống văn hóa khu dân cư”. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng ở cơ quan, đơn vị cũng như ở địa phương.

- Thực hiện tốt phong trào xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh.

- Vận động CNVC – LĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tuyên truyền vận động CĐV thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào lớn do ngành phát động.

- Tuyên truyền CĐV mạnh dạn đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật gắn với quyền lợi và nghĩa vụ trong CBGV – CNVC, chấp hành tốt luật an toàn giao thông (mỗi cá nhân có bảng đang ký) phòng chống ma túy HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; Đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

- Phối hợp cùng chính quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến CBNGNLĐ và cán bộ công đoàn, đặc biệt những quy định mới về Luật Công đoàn, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật thi đua khen thưởng,…; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với CBNGNLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp như: thăm hỏi, hỗ trợ khi đoàn viên ốm đau, gặp tai nạn rủi ro hay gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…. Tiếp tục tham mưu và duy trì các chính sách của đơn vị để chăm lo tốt hơn nữa đời sống CBNGNLĐ. Phat huy có hiệu quả các loại quỹ trong tổ chức CĐCS để hỗ trợ giúp đỡ kịp thời đoàn viên.

- Ký kết hợp đồng lao động giữa Nhà trường – Công đoàn.

- Cùng chính quyền nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua qua đó điển hình để nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện tham gia phong trào “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”.

- Phát động phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt: chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, chính trị,…

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (điện, nước,…), chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

- Vận động CĐV – GV cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp KTĐG học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Dân chủ - kỉ cương - tình thương – trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương để học sinh noi theo”.

- Phát động phong trào thi giáo viên giỏi các cấp, thi sáng tạo KHKT, đọc sách báo để cập nhật thông tin kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, trọng tâm là phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng, nhà nước. Phối hợp với các bộ phận tiếp tục triển khai kế hoạch bình đẳng giới. hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và thực hiện có hiệu quả tiểu đề án 2 về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

- Đẩy mạnh công tác tham mưu với chính quyền, đoàn thể.

- Phối hợp với chính quyền nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, hội nghị CCVC.

- Vận động CĐV tham gia công tác từ thiện xã hội, đóng góp các loại quỹ, quan tâm giúp đỡ CĐV gặp khó khăn.

- Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách cho CĐV như: nâng lương, thâm niên, …

- Thăm hỏi kịp thời CĐV gặp khó khăn.

  1. Công tác xây tổ chức CĐCS vững mạnh.

         - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn phải đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường nguồn thu và thực hành tiết kiệm kinh phí công.

         - Bồi dưỡng BCH và công tác công đoàn 100%.

         - Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc.

         - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đảm bảo đày đủ, kịp thời, chính xác đối với công đoàn cấp trên khi có yêu cầu đột xuất cũng như các bá cáo định kỳ theo quy định.

         - Cùng với chính quyền nhà trường thực hiện cải cách hành chính.

         - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cuối nhiệm kỳ tiếp theo ít nhất là 02 CĐV.

         4. Những nội dung khác:

         - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”

          -  Tăng cường phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong đơn vị trường học theo Hướng dẫn số 09/HD-CĐN ngày 1/12/2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra tại đơn vị. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của CĐV, giúp Ban Thường vụ, Ban chấp hành giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền của công đoàn và tham gia giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

        - Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở làm tốt công tác tư vấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho bán bộ, giáo viên và người lao động; duy trì và thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật vào ngày 09 hàng tháng.

*  Các chỉ tiêu  phấn đấu trong năm học 2020 - 2021:

          -  CĐCS đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, đề nghị LĐLĐ huyện tặng giấy khen.

          -  Cá nhân:

          +  Lao động giỏi: 42 đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV:  85,7%

          +  Danh hiệu  CSTĐ cấp cơ sở:  06 đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV:  12,2%

          +  Nữ 2 giỏi: 20 đạt tỷ lệ so với tổng số CBGV: 40,8%

          III.  Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCH Công đoàn trường THCS A Vĩnh Phú Đông năm học 2020-2021

 TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Đào THị Hằng

Chủ tịch CĐ

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

- Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc: Công tác tổ chức, Công tác thi đua khen thưởng, Công tác tài chính, Công tác chính sách;

- Đại diện cho BCH Công đoàn Trường để đề xuất, thảo luận với Chi ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Công đoàn Trường;

- Tổ chức việc phân công nhiệm vụ và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng ủy viên BCH;

- Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn;

- Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ và đột xuất của công đoàn.

- Ký các quyết định về tổ chức, báo cáo, chương trình công tác, các tờ trình, công văn theo quy định.

2

Nguyễn Đồng Trường

UVBCH, Thủ quỹ

- Quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường;

- Theo dõi việc thực hiện thu – chi tài chính công đoàn.

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

3

Trần Hải Dân

UVBCH, Chủ nhiệm UBKT

- Theo dõi thực hiện chế độ chính sách, thực hiện điều lệ công đoàn;

- Ký các văn bản về công tác kiểm tra;

- Tham gia các mảng công việc “Nữ công”, “VHVN-TDTT”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

4

Cao Thị Chi

UVBCH, Trưởng Ban Nữ công

- Chủ trì tổ chức thực hiện các công tác thuộc mảng “Nữ công”;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

5

Nguyễn Ngọc Hân

UVBCH, Kế toán công đoàn

- Kế toán công đoàn;

- Thực hiện công việc khác theo phân công, chỉ định của BCH Công đoàn.

 

                                                       Vĩnh Phú Đông, ngày   tháng 10 năm 2020                                                                                                                                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                          CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                   Đào Thị Hằng