Monday, 26/10/2020 - 10:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH )Về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức)

ăn cứNghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ - công chức trong cơ quan; Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của CĐGD Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong ngành giáo dục và đào tạo; Điều lệ trường học;

HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH

Về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức

 
   

 

 

 

Căn cứNghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ - công chức trong cơ quan; Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; Công văn số 254/CĐN ngày 26/9/2003 của CĐGD Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong ngành giáo dục và đào tạo; Điều lệ trường học;

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Công đoàn Giáo dục tỉnh Bạc Liêu liên tịch hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học của các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục (sau đây gọi là nhà trường) như sau:

I. Đổi mới công tác chuẩn bị theo hướng như sau:

Về nội dung của công tác chuẩn bị cần tổ chức thực hiện đầy đủ và đảm bảo chất lượng đối với 2 nhóm hoạt động sau dây:

1. Nhóm hoạt động thứ nhất:

a) Khi tiến hành công tác chuẩn bị, trước hết Thủ trưởng các đơn vị, trường học cần bố trí thời gian để tổ chức học tập, quán triệt lại những văn bản chủ yếu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ cho tất cả các thành viên (Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh). Cụ thể như sau:

+ Điều lệ trường: Mầm non (Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày  07/4/2008);  Tiểu học (Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010);  Trung học  (Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011); . . . của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Quy chế: Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (Quyết định số 49 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008);Tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên (Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012) Tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên (Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007); . . . của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh: Tiểu học (Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009); Trung học (Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011);  . . . của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Mầm non (Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008;Tiểu học (Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007); Trung học (Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009); Chuẩn Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, Giám đốc các trung tâm GDTX; . . . của Bộ GD&ĐT.

+ Các văn bản quy định về chuyên môn: Một số quy định về công tác quản lý trường tiểu học (Công văn số 847/SGDĐT- MN-TH ngày 21/8/2008);  Hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học (Công văn số 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2011); Hướng dẫn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học (Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012);  Hướng dẫn tổ chức quản lý sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp trung học (Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012); . . . của Sở GD&ĐT.

Những văn bản nói trên là những văn bản bắt buộc phải được quán triệt. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế nhà trường xét thấy cần phải quán triệt các văn bản khác thì đưa thêm vào nội dung chuẩn bị.

b) Thủ trưởng đơn vị, trường học phải hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới; báo cáo tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

c) BCH Công đoàn cơ sở chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua và nội dung phát động phong trào thi đua trong năm học mới; hướng dẫn cách tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các tổ, nhóm; chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND); dự kiến nhân sự bầu vào Ban TTND hoặc bầu bổ sung vào Ban TTND (nếu có).

2. Nhóm hoạt động thứ hai:

a) Trên cơ sở học tập, quán triệt và chuẩn bị các dự thảo báo cáo đã nêu ở nhóm hoạt động thứ nhất, Thủ trưởng các đơn vị trường học phối hợp với BCH Công đoàn cùng cấp tổ chức các cuộc họp nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp thu những kiến nghị đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và các tổ chức trong nhà trường về các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm học qua; xây dựng kỷ cương nề nếp trong hoạt động dạy và học. . . để tổng hợp đưa ra xin ý kiến biểu quyết trong Hội nghị chính thức.

b) Do công tác chuẩn bị có nhiều nội dung, vì vậy việc tổ chức học tập, quán  triệt và lấy ý kiến đóng góp có thể được tổ chức thành nhiều đợt, nhiều nhóm khác nhau trong khoảng thời gian ít nhất là 10 ngày trước khi tổ chức Hội nghị công chức, viên chức chính thức.

c) Để các ý kiến đóng góp đúng trọng tâm, nhà trường cần hướng dẫn cho công chức, viên chức tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua (những việc làm được, chưa được; nguyên nhân và biện pháp khắc phục);

- Bàn giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học (tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; các biện pháp tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn; sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, . . .)

- Công khai phân công chuyên môn, kế hoạch bố trí, sử dụng; đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ; củng cố, kiện toàn các tổ chức (Hội đồng trường, Tổ chuyên môn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn đội, Công đoàn);

- Các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua;

- Thực hiện Nội quy, quy chế cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị theo yêu cầu nói trên, các đơn vị trường học báo cáo kết quả và đề xuất cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Sở hoặc Phòng GD&ĐT) để chính thức mở Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học.

II. Chương trình Hội nghị:

1. Nghi thức

2. Nội dung chương trình:

- Khai mạc hoặc phát biểu của lãnh đạo cấp ủy (nếu có);

- Chủ trì hội nghị thông qua nội dung chương trình hội nghị;

- Thủ trưởng đơn vị, trường học báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và Nghị quyết của hội nghị năm học trước; đồng thời báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới;

- Chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo kết quả chuẩn bị Hội nghị công chức, viên chức và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công chức, viên chức để Thủ trưởng trả lời trước Hội nghị;

- Thành viên chủ trì hội nghị (hoặc Thủ trưởng đơn vị, hoặc người phụ trách chính công việc này) báo cáo công khai việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Báo cáo hoạt động của Ban TTND;        

- Thảo luận đóng góp ý kiến với Hội nghị;

- Thủ trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức;

- Thông qua hoặc bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan (nếu có);

- Bầu Ban TTND mới (nếu hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung);

- Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, tuyên dương khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm học mới;

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị;

- Ký cam kết thực hiện giao ước thi đua (Thủ trưởng, Chủ tịch CĐCS và  đại diện các tổ chức, đoàn thể cùng ký. Riêng mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có đăng ký thi đua);

- Bế mạc hội nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với các nhà trường:

a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch CĐCS chuẩn bị các điều kiện để tổ chức xong hội nghị công chức, viên chức của đơn vị mình trước ngày 30/10 hàng năm. Riêng các trường thuộc Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức theo kế hoạch của Phòng, nhưng không được muộn hơn ngày 30/10.

Thời gian tổ chức hội nghị chính thức: không quá 1 ngày và được bố trí vào một trong các ngày từ thứ Ba đến thứ Bảy.

Trước khi tổ chức hội nghị, các đơn vị trực thuộc Sở phải báo cáo lịch thời gian tổ chức hội nghị về Sở (qua VP Sở) ít nhất là 7 ngày, để Lãnh đạo, CĐGD tỉnh và các phòng chuyên môn Sở sắp xếp công việc đến dự.

Sau Hội nghị, trong vòng 7 ngày, nhà trường phải hoàn thiện các loại hồ sơ và gửi về cơ quan quản lý cấp trên theo quy định như sau: các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) và CĐGD tỉnh; các trường thuộc Phòng GD&ĐT có trách nhiệm báo cáo về Phòng GD&ĐT và CĐGD huyện, thành phố (cụ thể do Phòng GD&ĐT quy định).

Hồ sơ gồm có:

- Biên bản (trích lược báo cáo tóm tắt nội dung, quá trình tổ chức Hội nghị);

- Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức;

- Danh sách và kết quả đăng ký thi đua của chính quyền, của đoàn thể.

b) Căn cứ kết quả Hội nghị công chức, viên chức, nhà trường tiếp tục tổ chức họp Hội đồng trường như quy định tại Điều lệ trường học để ban hành nghị quyết của Hội đồng trường. Trường hợp nghị quyết của Hội đồng trường có những khác biệt, mâu thuẫn với tinh thần nghị quyết của Hội nghị công chức,  viên chức thì Hội đồng trường, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Chi ủy (Đảng ủy) cùng tổ chức cuộc họp trao đổi, xử lý những khác biệt và thống nhất điều chỉnh lại nghị quyết của các bên cho phù hợp.

Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo đề xuất cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (Sở hoặc Phòng GD&ĐT) để phối hợp với công đoàn cùng cấp xử lý.

2. Đối với các Phòng GD&ĐT:

- Trưởng phòng GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch CĐGD cùng cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo và dự Hội nghị công chức, viên chức của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức đầu năm học với các trường học thuộc Phòng.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn này. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh trực tiếp về Sở GD&ĐT (qua VP Sở) để được hướng dẫn thêm./.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

(Đã ký)

Võ Trung Hậu

Võ Trung Hậu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

(Đã ký)

Hồ Quang Huy

Trác Văn Đây

 

Nơi nhận:

- Các Phòng GD&ĐT huyện, TP;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Ban Giám đốc;

- CĐGD tỉnh;

- Các phòng thuộc Sở;

- Website của Sở GD&ĐT Bạc Liêu;

- Lưu:VT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 270
Năm 2020 : 2.085