Tuesday, 16/08/2022 - 19:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016-2017

    UBND HUYỆN PHƯỚC LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
    UBND HUYỆN PHƯỚC LONG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
         Số: 26/KH-PGDĐT                                  Phước Long, ngày 25 tháng 8 năm 2016
 
 
 KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp”
 năm học 2016-2017
                  
Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 22/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi như sau:
  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở:  
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Nội dung của cuộc thi: Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục dân số; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.
3. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS).
4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I  kèm theo.
5. Tiêu chí chấm thi:
a. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm của học sinh.
b. Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
c. Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề
nghiên cứu
Mô tả tình huống thể hiện rõ đồi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 10
Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết 5
Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh 5
2. Thiết kế và phương pháp Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/ giải quyết vấn đề 10
Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp 10
3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống 10
Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp 10
Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận 10
4. Trình bày Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic 10
Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng 5
Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục 5
  Tổng cộng 100
 
  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
  1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn tỉnh và toàn quốc.
2. Nội dung cuộc thi: Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học/hoạt động giáo dục; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết kế dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014.
3. Đối tượng dự thi: Giáo viên  THCS.
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ các hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học…;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: trích đoạn video ghi một hoạt động dạy học điển hình đã được thực hiện (đoạn video được biên tập, rút gọn, dài không quá 10 phút, thể hiện được diễn biến chính của hoạt động học); ảnh chụp sản phẩm học của học sinh trong các hoạt động học khác của bài học.
5. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30MB).
6. Tiêu chí chấm thi
a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lức và phẩm chất học sinh.
b. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
c. Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch
và tài liệu dạy học
Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động của học sinh 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh. 10
2. Tổ chức hoạt động
học cho học sinh
Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động
của học sinh
Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả các học sinh trong lớp 10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
  Tổng cộng 100
III. Thời gian, số lượng dự thi, kinh phí thực hiện (Cho cả 02 cuộc thi)
- Thời gian gửi bài dự thi: Chậm nhất ngày 31/01/2017 các đơn vị phải gửi bài dự thi về Phòng GDĐT (qua bộ phận THCS) để tổ chức chấm, xét chọn và gửi về Sở GDĐT tham gia dự thi cấp tỉnh.
- Số lượng:
+ Đối với giáo viên: Trường THCS TT Phước Long, THCS Hưng Phú, THCS Xã Phước Long mỗi trường tham gia ít nhất 07 sản phẩm dự thi; các trường còn lại tham gia ít nhất 04 sản phẩm dự thi.
+ Đối với học sinh: Trường THCS TT Phước Long, THCS Hưng Phú, THCS Xã Phước Long mỗi trường tham gia ít nhất 07 sản phẩm dự thi; các trường còn lại tham gia ít nhất 04 sản phẩm dự thi.
- Kinh phí thực hiện: Chi theo nguồn kinh phí hợp pháp.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Phòng GD-ĐT
- Chỉ đạo, tổ chức, tổng hợp đánh giá, khen thưởng kết quả cuộc thi.
- Tổ chức chấm và lựa chọn những kết quả tốt nhất để tham gia dự thi cấp tỉnh.
2. Đối với các trường THCS:
- Triển khai Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Tổ chức chấm và lựa chọn những kết quả tốt nhất để tham gia dự thi.
- Tổ chức khen thưởng cho những giáo viên, học sinh có thành tích tham gia dự thi cấp huyện.
- Giáo viên phải trực tiếp hướng dẫn các em làm bài dự thi.
Lưu ý: Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản do trường cấp trên trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn đã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải cấp tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện tốt tinh thần Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                                                      KT.TRƯỞNG PHÒNG                                              
- Các trường THCS;                                                                                  Đã kí                                  
- Lưu: VT, CMTHCS.
 
                                                                              Nguyễn Văn Thiện                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn
 để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:.....................................................................................
          - Email:............................................................................................
          - Thông tin về thí sinh (hoặc nhóm không quá 02 thí sinh):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
          - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................                Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
 

Phụ lục III
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
          1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.
                                                                                                                       
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 193
Năm 2022 : 4.692