Monday, 26/10/2020 - 11:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Công văn số 923/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016.Căn cứ Báo cáo số 76/ BC-PGDĐT ngày 14/9/2015 của Phòng GD&ĐT về Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Phòng GD-ĐT Phước Long hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Trung học cơ sở như­ sau:

UBND HUYỆN PHƯỚC LONG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

        Số: 06 /HD-PGDĐT                                       Phước Long, ngày 15 tháng  9  năm 2015

           

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015-2016 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

         

Căn cứ Công văn số 923/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Sở GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016.

Căn cứ Báo cáo số 76/ BC-PGDĐT ngày 14/9/2015 của Phòng GD&ĐT về Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Phòng GD-ĐT Phước Long hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp Trung học cơ sở như­ sau:

 

A. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHUNG

I. Phương hướng nhiệm vụ

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng cơ sở giáo dục trung học, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. 

Đẩy mạnh yêu cầu dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh. Tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục trung học chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

Quan tâm tổ chức tốt việc triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá tài liệu Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí địa phương Bạc Liêu; xây dựng và triển khai tài liệu giáo dục theo chủ đề nâng cao để phát triển năng khiếu ở một số môn học dành cho học sinh các lớp chất lượng cao (thí điểm) cấp THCS

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp  kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Tăng cường vai trò của các Hội đồng bộ môn vào việc đổi mới hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ, nhóm bộ môn và chất lượng, hiệu quả dạy học.

II. Mục tiêu:

1.Tỉ lệ xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 98% trở lên và tiếp tục đạt chuẩn PCGD THCS. Phấn đấu nâng kết quả thi học sinh giỏi.

2. Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học: THCS không quá 2,0%.

3. Phấn đấu nâng dần tỉ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia; tỉ lệ học sinh xếp loại học lực yếu kém đối với cấp THCS dưới 5%.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

- Các trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học với những yêu cầu chủ yếu:

- Nghiêm túc thực hiện Công văn số 76/PGDĐT ngày 13/8/2013 của Phòng GD-ĐT Phước Long về việc tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh cấp trung học cơ sở. Chú ý bố trí sĩ số học sinh đảm bảo đúng qui định; biên chế lớp phải đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện yêu cầu dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh, phù hợp với yêu cầu dạy học tự chọn và phân luồng học sinh sau khi học hết một cấp học. Cụ thể là:

+ Trường có điều kiện thì xếp lớp theo năng lực giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Không để xảy ra tình trạng trong một lớp học vừa có học sinh giỏi, khá vừa có học sinh yếu, kém.

+ Nơi không có điều kiện xếp lớp theo yêu cầu trên thì phải hình thành các nhóm để tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém.

  - Trên cơ sở Chương trình Giáo dục phổ thông cấp THCS (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT); Tài liệu “Phân phối chương trình THCS áp dụng từ năm học 2009-2010” (Khung phân phối chương trình THCS ban hành theo Công văn số 7608/ BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 và Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng” các môn học của Bộ GD&ĐT; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; SGK, SGV và các tài liệu tham khảo liên quan, các trường THCS xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất theo Công văn số 70/PGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2015 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tạm thời kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp trung học cơ sở; đảm bảo có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, bồi dưỡng HSG, giúp đỡ HS yếu kém và kiểm tra định kì (Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học tập của học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi trường và khả năng họ tập của học sinh ). Việc sắp xếp lịch học phải khoa học, hợp lí; không để xảy ra tình trạng dạy tăng tiết, dạy chéo buổi quá nhiều làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và việc tiếp thu kiến thức của HS.

- Thực hiện tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường đúng hướng dẫn tại công văn số 58/PGDĐT ngày 20/6/2012 của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 1474/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2014 của Sở GDĐT Bạc Liêu mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa.

(Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài lớp học và ở nhà.)

- Tổ chức sơ kết, đánh giá và tiếp tục triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá tài liệu Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí địa phương Bạc Liêu. Căn cứ vào qui định của chương trình để đưa một phần kiến thức, kĩ năng trong tài liệu dạy học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí địa phương Bạc Liêu vào đề kiểm tra thường xuyên và định kì các môn học này.

- Triển khai thực nghiệm mô hình trường học mới cấp THCS đối với lớp 6 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT ( trường THCS Vĩnh Thanh có 1 lớp 36 học sinh).

- Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, bố trí và huy động được kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 1452/SGDĐT-GDTrH ngày 10/02/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học. Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian cho các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.

- Tổ chức dạy học môn tiếng Anh:

+ Về cơ bản, việc dạy học môn tiếng Anh tiếp tục thực hiện như đã hướng dẫn ở năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS. Chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe - nói - viết Tiếng Anh cho học sinh;

+ Bên cạnh đó, phải tích cực tham gia thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 trên địa bàn tỉnh. Trong năm học 2015-2016 sẽ:

          * Tổ chức cho học sinh các lớp 7 chất lượng cao của trường THCS TT Phước Long (đã tham gia thí điểm chương trình lớp 6) tiếp tục học theo theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

* Tiếp tục triển khai cho học sinh lớp 6 của trường THCS TT Phước Long tham gia dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

* Các trường cần chuẩn bị điều kiện đảm bảo để sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

- Tổ chức dạy học tự chọn: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 980/SGD&ĐT ngày 16/9/2008 của Sở GD&ĐT về “Hướng dẫn tổ chức phân ban, chuyển ban và dạy học tự chọn, công văn số 76/PGDĐT ngày 13/8/2013 của phòng GD-ĐT Phước Long”.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách trong nhà trường: Thực hiện đủ, đúng, có chất lượng các loại hồ sơ sổ sách theo công văn số 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2011 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, ngoài ra tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường xây dựng thêm một số hồ sơ cho phù hợp như ( sổ tiếp xúc gia đình học sinh, sổ tay chủ nhiệm…)

- Thực hiện việc soạn giáo án: Tiếp tục thực hiện công văn số 1380/SGDĐT-GDTrH ngày 22/11/2011 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn soạn giáo án,qui định giáo án soạn bằng máy vi tính, giáo án điện tử và sử dụng giáo án cũ. Ngoài ra trong mẫu soạn giáo án giáo viên bổ sung phần thời gian thực hiện (ngày dạy)

- Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông,  hướng nghiệp tại các trường; khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương (nghề đan đát ở xã Vĩnh Phú Đông). Đa dạng các hình thức tư vấn, hướng nghiệp. Triển khai hoạt động giáo dục nghề phổ thông về tìm hiểu kinh doanh ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống.

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất, ...

- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tổ chức tập luyện và duy trì nền nếp tập thể dục vệ sinh buổi sáng, thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.

- Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Tiếp tục thực hiện dạy thí điểm  lớp 6,7 chất lượng cao tại trường THCS TT Phước Long.

2. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

a. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 890/SGDĐT-GDTrH ngày 15/3/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 26/8/2015 và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…

- Tiếp tục thực hiện việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua các đơn vị có học sinh tham gia.

c. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh nhằmgóp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi nói riêng.

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lí, giám sát, giúp đỡ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

- Tổ chức đánh giá, thực hiện tốt Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ GD&ĐT về việc trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58.

- Chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn như trước đây. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn tiếng Anh;

- Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của sở GDĐT, phòng GDĐT.   

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về năng lực ra đề, xây dựng hướng dẫn chấm và chấm bài thi, kiểm tra theo tinh thần Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 86/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2011 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc “Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra”. Mức độ yêu cầu của đề kiểm tra phải dựa trên mức độ cần đạt của chuẩn kiến thức, kỹ năng được qui định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối học kì, cuối năm dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo; chú ý đúng mức yêu cầu phân hóa theo trình độ, năng lực học tập của học sinh. Về hình thức đề kiểm tra của từng khối lớp cụ thể: tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 1063/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2010.

 - Các trường cần chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề cho mỗi loại bài kiểm tra. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự nỗ lực, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

- Đề kiểm tra định kỳ (hệ số 2, 3) được quản lý thành ba cấp là cấp Sở, cấp phòng và cấp trường. Qui trình ra đề kiểm tra, hình thức ra đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra thực hiện theo tinh thần Công văn số 981/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/9/2008 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học lực của học sinh.

- Sở GD&ĐT tiếp tục quản lý đề kiểm tra cuối mỗi học kỳ. Cụ thể như sau:

* Kiểm tra học kì:

+ Khối lớp 6, 7, 8: môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

+ Lớp 9: môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hoá học, Sinh học.

- Phòng GD&ĐT quản lý

+ Đề KSCL đầu năm

+ Đề kiểm tra cuối mỗi học kỳ:

+ Khối lớp 6, 7: môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý

+ Khối 8: môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Hóa học, Địa lý

+ Lớp 9: môn Lịch sử, Địa lý

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng bộ môn, các tổ, nhóm chuyên môn.

a. Đối với các Hội đồng bộ môn

- Trên cơ sở Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH, 1056/SGDĐT-GDTrH và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, các Phó chủ tịch HĐBM của 08 môn phối hợp với các tổ trưởng cụm trường, liên trường xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn trong năm học với các yêu cầu chủ yếu:

+ Tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt chuyên môn liên trường và cụm trường.

+ Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng HSG các khối lớp, tài liệu dạy học tự chọn (theo chủ đề nâng cao và chủ đề bám sát).

+ Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo: nâng cao chất lượng ôn luyện cho HS dự kiểm tra xét TNTHCS, thi tuyển sinh, thi HSG các cấp; trao đổi phương pháp, cách thức nghiên cứu, thiết kế và sử dụng giáo án...

+ Phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá trình độ năng lực của giáo viên…

b. Đối với tổ, nhóm bộ môn

- Thông qua hoạt động dự giờ thăm lớp để góp ý, tư vấn, thúc đẩy giáo viên thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm giúp đỡ những giáo viên còn hạn chế về năng lực giảng dạy; bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức hội thảo hoặc sinh hoạt chuyên đề từ cấp trường, cụm trường; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học tại trường. Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, nhất là hoạt động nghiên cứu bài học.

- Coi trọng yêu cầu thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: “Hội thi thí nghiệm - thực hành của học sinh”, “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học.

- Đối với môn Giáo dục công dân: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nhận xét về hạnh kiểm của học sinh sau mỗi học kỳ và cuối năm học. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

c. Đối với giáo viên

- Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.

- Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của phòng GD-ĐT tại Công văn số 80/PGDĐT ngày 16/8/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có hướng dẫn riêng).

- Thực hiện việc soạn giáo án, soạn giáo án bằng máy vi tính, giáo án điện tử và sử dụng giáo án cũ theo tinh thần công văn số 1380/SGD-ĐT-GDTrH ngày 22/11/2011 của Sở GD-ĐT Bạc Liêu.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục nêu trên, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng kiến thức - kĩ năng không;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.

- Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ ý kiến của mình.

d. Đối với học sinh

- Các hoạt động học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Vì vậy, ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường; chú ý rèn luyện cho học sinh về kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học nhằm khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Thực hiện tốt yêu cầu kết hợp giữa hoạt động đánh giá của thầy và hoạt động tự đánh giá của trò. Giúp học sinh biết cách giá lẫn nhau và tự đánh giá năng lực của mình.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 32 / KH-PGDĐT Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học dành cho học sinh THCS năm học 2015-2016 và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo Công văn số 82/PGDĐT ngày 20/8/2013 của Phòng GD-ĐT.

II. Củng cố. kiện toàn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

1. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên , cán bộ quản lý giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tập huấn các nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;.... Đồng thời, xây dựng và tổ chức tập huấn cho Cán bộ quản lý và giáo viên về: Dạy học phân hóa, công tác lập kế hoạch và tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường, phân công chuyên môn và phương pháp tính toán định mức giáo viên, khai thác, sử dụng phiếu đánh giá dự giờ, khai thác sử dụng tài liệu dạy học chất lượng cao cấp THCS …

- Các trường tổ chức tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường THCS. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" (không gian quản lí của sở GDĐT đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 1474/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2014 của Sở GDĐT Bạc Liêu.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

3. Sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên

Trên cơ sở Đề án 826, các đơn vị trường trung học cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, cho các môn học, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

III. Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển các lớp chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND huyện rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, trong đó chú trọng giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.

Tiếp tục duy trì và phát triển các lớp thí điểm chất lượng cao cấp THCS tại trường THCS TT Phước Long ( Khối 6,7) mỗi khối 2 lớp.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

a. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường…

b. Các trường THCS có điều kiện, cần quan tâm tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

c. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

Các đơn vị, trường học chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học; tổ chức Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học ở cấp đơn vị trường học và cấp huyện.

d. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

3. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Thư viện đạt chuẩn.

Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (gọi tắt là Thông tư 47) và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các đơn vị trường học cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo ngành, địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Năm học 2015-2016 phấn đấu có thêm 03 trường THCS đạt chuẩn quốc gia ( THCS Phong Thạnh Tây B, THCS Hưng Phú, THCS Phong Thạnh Tây A). Tổ chức kiểm tra, thẩm định và làm tờ trình mời Sở GD&ĐT Bạc Liêu về kiểm tra công nhận trường THCS  đạt chuẩn Quốc gia.

+ Các trường đã hết thời hạn 5 năm kể từ thời điểm có quyết định công nhận đạt chuẩn phải tiến hành kiểm tra và làm các thủ tục để đề nghị công nhận lại.

+ Các trường còn lại phấn đấu đạt các tiêu chuẩn (1), (2), (3), (5) theo Thông tư 47 của Bộ GD&ĐT.

Năm học 2015-2016 tiếp tục xây dựng thư viện trường THCS Phong Thạnh Tây A đạt chuẩn theo Quyết định số 01 của Bộ GD&ĐT, nâng cấp những thư viện đạt chuẩn lên thư viện đạt chuẩn Tiên tiến (THCS Hưng Phú, THCS Vĩnh Thanh, THCS Vĩnh Phú Tây…)

IV. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Phòng GD&ĐT huyện tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo và phối hợp với chính quyền tại địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

2. Các địa phương kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 

V. Thực hiện các hoạt động giáo dục

 1. Phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Họat động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học khác. Việc tham gia điều hành Hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm) thuộc trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và giáo viên, không tính là giờ dạy học.

 2. Thực hiện tích hợp giữa HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ:

a. HĐGDNGLL:

 - Thực hiện đủ các chủ đề qui định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết / tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn giáo dục công dân (GDCD), cụ thể như sau:

+ Cấp THCS (các lớp 6, 7, 8, 9): các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào thực hiện ở lớp 9 và tổ chức các họat động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào HĐGDNNLL.

- Thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt tập thể trong nhà trường các ngày lễ lớn như các ngày 20/11; 22/12; 26/3 … tùy theo nội dung chủ điểm hàng tháng các trường có chỉ đạo thực hiện.

b. HĐGDHN:

- Lớp 9: Thời lượng HDGDHN thành 9 tiết / năm học bằng việc đưa một số nội dung HĐGDHN tích hợp sang HĐGDNNLL ở 2 chủ điểm sau:

+ “Truyền thống nhà trường” chủ điểm tháng 9.

+ “Tiến bước lên Đoàn” chủ điểm tháng 3.

+ Phòng GD&ĐT ủy quyền cho các trường THCS thực hiện nội dung tích hợp sao cho sát thực tiễn địa phương. Cần tập trung hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên sau THCS (có thể vào học THPT, Giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Về phương pháp tổ chức: thực hiện HĐGDHN có thể riêng theo từng lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy.

3. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông (HĐGDNPT), Âm nhạc, Mỹ thuật:

a.Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

- Các trường THCS chủ động  liên kết với Trung tâm giáo dục và dạy nghề huyện tổ chức dạy HĐGDNPT cho 100% học sinh lớp 8. Các vấn đề cụ thể khác về HĐGDNPT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT.

b. Đối với môn Âm nhạc, Mỹ thuật

Những trường không đủ giáo viên đạt chuẩn chuyên môn, thiết bị dạy học, phòng GD&ĐT cần hợp đồng giáo viên (kể cả giáo viên môn học đó đã về hưu), sử dụng giáo viên thỉnh giảng trong số họa sỹ, nhạc sỹ ở địa phương, thuê thiết bị để đảm bảo kế họach giáo dục. Nếu vẫn chưa khắc phục được khó khăn, cần có biện pháp tổ chức, lựa chọn nội dung dạy học thích hợp với yêu cầu giáo dục toàn diện.

4. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS từ năm học 2008-2009 (theo tinh thầncông văn số 933/SGD&ĐT-GDTrH ngày 10/9/2008 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục địa phương ở cấp THCS từ năm học 2008-2009).

5. Thực hiện tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về bảo vệ môi trường (GDBVMT) trong một số môn học theo hướng dẫn của Bộ. Theo công văn từ năm học 2009-2010, triển khai tích hợp nội dung GDBVMT đến tất cả các trường THCS các môn học chủ yếu thực hiện tích hợp GDBVMT các môn chủ yếu  như sau: Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Sinh học và Công nghệ.

- Việc lồng ghép các nội dung GDBVMT vào bài học phải thật sự tự nhiên, phù hợp với nội dung, làm cho bài học sống động, hấp dẫn, gắn liền với thực tiễn cuộc sống, phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

V. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và điều hành hoạt động giáo dục.

Thực hiện đủ, đúng, có chất lượng các loại hồ sơ sổ sách theo công văn 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2011 của sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ sổ sách trong trường trung học.

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm; quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐTngày 07/7/2014 của Bộ GD&ĐT.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Duy trì và phát triển hơn nữa phong trào thi đua “Giúp đỡ học sinh yếu kém”, “Củng cố, kiện toàn chất lượng đầu vào, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở lớp đầu cấp và hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp cấp trung học” và công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

VI. Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS và THPT.

- Vân dụng qui chế đánh giá xếp loại học sinh theo hướng ưu tiên tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập. Đối với học sinh khuyết tật nặng, cần có danh sách để hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, không coi là học sinh không chuyên cần, ngồi nhầm lớp.

VII. Giáo dục thể chất -Y tế trường học, tổ chức hoạt động ngoại khóa.

Các đơn vị, trường học chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định vềGiáo dục thể chất - Y tế trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, được qui định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

VIII. Công tác thi đua, khen thưởng

Phòng GD-ĐT  xây dựng hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng để các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Các đơn vị, trường học chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn quy định (việc báo cáo không đảm bảo tính chính xác về thông tin và không đúng thời hạn quy định sẽ tính vào việc xét thi đua cuối năm Ban giám hiệu nhà trường).

C. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

I. Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học

-Căn cứ vào kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học và chất lượng của đội ngũ giáo viên, các trường học xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh, giúp đỡ học sinh yếu kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; củng cố, kiện toàn chất lượng đầu vào, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lớp đầu cấp và hiệu quả giáo dục lớp cuối cấp, triển khai các hoạt động củng cố, kiện toàn các lớp trên liền kề lớp đầu cấp.

- Tổ chức tốt việc bàn giao kết quả học tập, rèn luyện của học sinh giữa các giáo viên cùng bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp, để giáo viên xây dựng các giải pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp với năng lực học tập và đặc điểm tâm lí của từng nhóm, lớp học sinh.

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo tinh thần hướng dẫn của Sở, phòng GD-ĐT. Thường xuyên tổ chức thao giảng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

- Quan tâm chỉ đạo và thực hiện triệt để đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khắc phục tình trạng dạy chay, học chay. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. Tiếp tục xây dựng thư viện trường học theo hướng đạt chuẩn theo Quyết định số 01.

- Dạy đủ môn, đúng khung phân phối chương trình hiện hành; quản lý chặt chẽ, nghiêm túc hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy để thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trường học nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh kiểm tra giáo dục, kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình những nhân tố tích cực, cách làm hay, mô hình tốt và đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý những nhân tố tiêu cực.

- Chủ động đề xuất các giải pháp phối hợp với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, nhất là cha mẹ học sinh để cùng nhà trường chăm lo quản lý, giáo dục học sinh; tuyên dương khen thưởng kịp thời những học sinh vượt khó vươn lên trong học tập hoặc đạt thành tích trong các kỳ thi vào các đợt sơ kết, tổng kết năm học...

- Đầu năm học 2015-2016, các trường phải hoàn thành việc kiểm tra, thống kê số thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm tối thiểu các khối lớp cấp THCS để có kế hoạch mua sắm bổ sung.

II. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh:

Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả các phong trào: các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Hai không” với bốn nội dung, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  tổ chức đủ và có chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh toàn trường về lịch sử nhà trường, những thành tích đạt được của trường qua từng giai đoạn, những gương mặt tiêu biểu của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh. Trưng bày khoa học những thành tựu đạt được của trường trong phòng truyền thống (hoặc vị trí thích hợp) để giáo viên, nhất là học sinh thuận tiện đến xem và học tập, giáo dục cho học sinh ý thức tự hào và phấn đấu học tập rèn luyện xứng đáng với truyền thống của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình giáo dục an toàn giao thông, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên..., chương trình các môn học đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Công dân, thực hiện tốt các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt chào cờ.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Phòng GD-ĐT xây dựng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tổ chức quán triệt nhiệm vụ năm học đến  cán bộ quản lý của các trường và trực tiếp chỉ đạo các trường tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

- Các trường căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, xây dựng kế hoạch năm học và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị.

 

Trong quá trình thực hiện, phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện những mặt tích cực để nhân rộng và kịp thời chấn chỉnh các mặt hạn chế, tiêu cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 270
Năm 2020 : 2.085