Monday, 26/10/2020 - 11:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch chi tiêu nội bộ

      
       PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
 
QUY CHẾ
Chi tiêu nội bộ
(Ban hành theo Quyết định số …../QĐ-HT  ngày .... tháng 01 năm 2017
của Hiệu trưởng trường THCS A Vĩnh Phú Đông)
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Căn cứ để xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
2. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực Kế toán nhà nước; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 ngày 3 tháng 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
3. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
4. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính, TT 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư 07/2009/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 25 tháng năm 2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;
5. Căn cứ vào một số Nghị định và các Thông tư hướng dẫn, các Quyết định có liên quan về lương, phụ cấp, đào tạo và bồi dưỡng, công tác phí , hội nghị,  khen thưởng, v.v.;
6. Căn cứ vào các Quyết định giao dự toán hàng năm của Phòng giáo dục – Đào tạo  huyện Phước Long, số: 13/QĐ-PGDĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2017
8. Căn cứ vào tình hình tài chính của Trường bao gồm nguồn từ Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Hiệu trưởng.
Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức của Trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định;
Sử dụng tài sản, tài chính của Trường đúng mục đích, có hiệu quả;
Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;
Tạo công bằng trong đơn vị, tiết kiệm chi, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trong đơn vị.
 
Điều 3. Nguyên tắc, nội dung xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
1. Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo trong hành lang pháp lý
    Quy chế chi tiêu nội bộ do Hiệu trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức Công đoàn đơn vị. Quy chế chính thức phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường, được thể hiện bằng văn bản chính thức.
2. Quy chế chi tiêu nội bộ được gửi đến Phòng giáo dục huyện Phước Long để theo dõi, giám sát thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi.
3. Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong Trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và phù hợp với hoạt động đặc thù của Trường.
4. Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trừ một số tiêu chuẩn, định mức và nội dung chi quy định tại Khoản 6 Điều này, Hiệu trưởng được quyết định mức chi quản lý và chi nghiệp vụ cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc xây dựng theo quan điểm hệ thống và đồng bộ.
5. Những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của Trường, trong phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Hiệu trưởng có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của Trường.
6. Một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi sau Trường phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước:
6.1. Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
6.2. Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);
6.3. Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Riêng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, ngành theo quy định hiện hành.
7. Hiệu trưởng căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình hình thực hiện năm trước, quyết định phương thức khoán chi phí cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc như: sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại,  nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của Nhà trường.
8. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị, cá nhân phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản thanh toán văn phòng phẩm, thanh toán công tác phí được Trường thực hiện chế độ khoán theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
9. Không được dùng kinh phí của Trường để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn để sử dụng cho việc riêng dưới bất kỳ hình thức nào (trừ điện thoại công vụ tại nhà riêng theo chế độ quy định).
10. Trong trường hợp có sự thay đổi, Hiệu trưởng có thể điều chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội nghị liên tịch.
 
Điều 4. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng cho các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1:
NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI CỦA TRƯỜNG
 
Điều 5. Nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp
1. Kinh phí Ngaân saùch nhaø nước cấp chi hoạt động thường xuyeân thực hiện nhiệm vụ haøng năm do cấp coù thẩm quyền giao. Chương 622 Loại 493 K 492 Tổng kinh phí giao đầu năm laø: 2.787.406.000  ñoàng
2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao.
3. Kinh phí được bổ sung (nếu có).
Điều 6. Nguồn thu sự nghiệp
1. Nguồn thu học phí của Trường thực hiện đúng theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 06/06/2011 về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, lệ phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phước Long.
2. Nguồn thu các hoạt động dịch vụ được thu theo hợp đồng bao gồm:
2.1. Thu cho thuê mặt bằng bán căn tin,
3. Các khoản thu sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật như: lãi tiền gửi tài khoản ngân hàng, thanh lý tài sản.
Điều 7. Nội dung chi
1. Chi thường xuyên:
1.1. Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;
1.2 Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí;
1.3. Chi cho các hoạt động dịch vụ (kể cả chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, trích hao mòn tài sản cố định theo quy định).
2. Chi không thường xuyên:
2.1. Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
2.2. Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
2.3. Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;
2.4. Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
2.5. Các khoản chi khác theo quy định (nếu có).
Toàn bộ nguồn thu, nội dung chi, Trường thống nhất quản lý và hạch toán theo quy định của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003; Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Mục 2
CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN
 
Điều 10. Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương
1. Cơ sở xác định quỹ tiền lương và thu nhập của cán bộ, viên chức:
Bao gồm các văn bản có liên quan:
1.1. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
1.2. Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương chung tối thiểu;
1.3. Thông tư 104/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp năm 2013
2. Xác định quỹ tiền lương: công thức tính:
                            Tiền lương  =  lương tối thiểu  x  hệ số lương
Điều 11. Tiền lương, phụ cấp lương của cán bộ, viên chức theo quy định Nhà nước
1. Tiền lương chính:
Căn cứ vào các văn bản tiền lương của cán bộ, viên chức được chi trả theo hệ số lương quy định của Nhà nước, chi từ nguồn Ngân sách Nhà nước và 40% trích từ nguồn thu sự nghiệp thực hiện điều chỉnh tăng lương theo quy định.
2. Các chế độ phụ cấp lương:
2.1. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm theo quy định Nhà nước:
Thực hiện theo thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ trong cơ sở giáo dục công lập
               = Lương tối thiểu  x  hệ số PCCV
* Phụ cấp trách nhiệm: ( Không đóng BHXH+BHYT+KPCĐ)
               =  Lương tối thiểu  x  hệ số PCTN
* Phụ cấp ưu đãi:
Thực hiện theo QĐ 224/2005/QĐ TTg ngày 06/01/2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Theo TTLT số 01/2006TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của BDGĐT- Bộ nội vụ- Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện QĐ09/2005/QĐ TTg ngày 06/01/2005 của Thủ tướng chính phủ.
Cách tính:
        =  ( Lương tối thiểu x ( HSL + PCCV)) x 30%
* Phụ cấp thâm niên nhà giáo: Thực hiện theo
Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ giáo dục&Đào tạo- Bộ nội vụ- Bộ tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội về việc hướng dẫn một số điềucủa NĐ số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Công văn số 76/HDLS-SGD&ĐT-SNV-STC-SLĐTB&XH ngày 10/05/2012 để tính đối tượng, thời gian, tỷ lệ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Cách tính cụ thể:
Mức tiền PCTNNG = ( HSL+CV+ PCtnvk) x ( LTT) x Mức % phụ cấp TN được hưởng
2.5.  Phụ cấp làm thêm giờ: 
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được thanh toán tiền làm thêm giờ nếu được Ban giám hiệu phân công giải quyết công việc những ngày nghỉ, lễ, tết. Tiền làm thêm giờ tính theo  Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 và Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung ngày 02 tháng 4 năm 2002.
                                Cách tính tiền thêm giờ:
          Số giờ dạy thêm =  Số giờ thực hiện – số giờ tiêu chuẩn định mức.
Tiền tăng giờ của  1 tiết :
           Tiền tăng giờ 1 tiết tại mục II.2.a Thông tư 50 /2008  quy định và chi trả theo chế độ hiện hành
  Điều 12. Kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.
1. Trích nộp kinh phí Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.
1.1 Trích nộp BHXH,BHYT,BHTN của người lao động :
 
-  BHXH : 8%
-  BHYT : 1.5%
-  BHTN : 1%
( Tổng cộng 10.5%)
1.2 Trích nộp BHXH,BHYT,BHTN từ ngân sách:
- Thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chánh và Tổng LĐLĐ số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐ Việt Nam  ngày 08/12/2004.
-Thực hiện theo công văn số ......../BHXH-PT ngày .../..../201...của BHXH tỉnh Bạc Liêu vế việc điều chỉnh mức đóng BHXH,BHYT,BHTN:
+ Đơn vị  BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2% ( Tổng cộng 24 %) bằng NSNN, trong đó chức danh Hiệu trưởng thì không phải nộp BHTN.
+ Hàng tháng chỉ chuyển khoản 16 % BHXH cho cơ quan BHXH, còn 2% để chi trả cho các trường hợp ốm đau, thai sản tại đơn vị, nếu không chi trả hết thì chuyển nộp cho cơ quan BHXH vào quý sau.
Mục 3
CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
 
Điều 13.
 - Từng học kỳ: Cán bộ, giáo viên ngoài số tiết chuẩn theo qui định, còn lại số tiết thừa được thanh toán theo Thông tư liên tịch số 50/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 09/09/2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
1. Nguyên tắc chung:
Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường.
  2. Về giảng dạy trong giờ chuẩn:
           3. Về giờ chuẩn vượt mức:
  4. Cách tính tiết tiêu chuẩn:
+ Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên bộ GD&ĐT và Nội vụ “ Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập”
+ Thông tư số 50/2008 ngày 09/9/2008 của liên bộ GD&ĐT,BTC,BNV “ V/V hướng dẫn chế độ trả lương thêm giờ trong trường phổ thông công lập”.
+ Thông tư số 28/2009TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT về việc quy định chế độ làm việc với giáo viên các trường phổ thông
                                Cụ thể :
                           -  Hiệu  trưởng dạy 2 tiết / tuần.
                           -  Phó Hiệu  trưởng dạy 4 tiết / tuần.
                           -  Giáo viên dạy 19 tiết / tuần.
                           -  Giáo viên chủ nhiệm được giảm 4 tiết / tuần.
          - GV giữ chức vụ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 3 tiết / tuần.
          - GV  giữ chức vụ chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ (nếu BTCB là BGH thì không tính 3 tiết), phụ trách Văn thể mỹ  được giảm 3 tiết / tuần.
         -  GV giữ chức vụ Thanh tra nhân dân được giảm 2 tiết / tuần
         -  Giáo viên nghĩ do ốm, việc riêng phải có kế hoạch dạy bù đủ số tiết quy định và báo lịch dạy cho tổ trưởng hoặc Ban giám hiệu.
        * Tại mục II.1.b của Thông tư số 50/2008 ngày 09/9/2008 của Liên bộ GD&ĐT-BTC-BNV  quy định:
              Cán bộ - Giáo viên không được dạy vượt quá 200  giờ dư chuẩn / năm.
5. Thu, chi cho hoạt động giảng dạy
5.1. Mức thu học phí: Nguồn thu học phí của Trường thực hiện đúng theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 06/06/2011 về việc quy định mức thu, sử dụng học phí, lệ phí tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phước Long.
5.2. Phân bổ nguồn thu học phí:
- Chi hổ trợ nâng lương 40%
- Chi hoạt động : 60%
5.2.2. Chi cho học sinh và chi cho hoạt động dạy – học:
- Hổ trợ tiền tàu xe cho học sinh đi ôn thi được chi với 50% số tiền tàu xe của giáo viên
5.2.3. Chi cho công tác quản lý và phục vụ dạy học:
5.3 Chi khác:
5.3.1. Qui định tiền bồi dưỡng tiết dạy thi giáo viên giỏi, hộ giảng, dạy minh họa chuyên đề là tùy đơn vị/tiết dạy/người (đối với giáo viên dạy thi giáo viên giỏi qui định 3 tiết/người).
5.3.2. Báo cáo chuyên đề: 200.000đ/lượt/người.
5.4 Thủ tục thanh toán dạy thêm giờ theo năm học: Cuối năm học phó hiệu trưởng phụ trách chuyêm môn lập bảng kê thanh toán tiền qui mô dạy thêm giờ trình cấp trên phê duyệt, sau đó thanh toán bằng hình thức chuyển vào tài khoản cán bộ, giáo viên.
7. Học phí và phân bổ nguồn thu: Nguồn thu học phí được thu theo từng học kỳ
8. Phân công thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền học phí bằng danh sách, giao nộp về bộ phận tài vụ của trường, thủ quỹ,  kế toán ghi  và quyết toán biên lai thu phí, lệ phí theo đúng qui định.
Điều 14. Chi cho một số công việc in ấn, phát hành khác
          Chæ chi khi coù nhu caàu vaø coøn tieàn (sau khi ñaõ chi cho caùc muïc treân). Hieäu tröôûng seõ quyeát ñònh chi hoaëc khoâng.
 
Điều 15. Các khoản tiền chi các hoạt động phong trào của Trường
Tất cả các chứng  từ thanh toán chi phải sử dụng hoá đơn hợp pháp và hợp lệ (hoá đơn do BTC phát hành). Các cá nhân có nhiệm vụ tạm ứng tiền của đơn vị mua hàng hoá phải trình chứng từ ( Hóa đơn hợp pháp, hợp lệ ) cho bộ phận kế toán thanh toán tạm ứng. Nếu không trình được chứng từ thì bộ phận kế toán sẽ trừ khoản đã tạm ứng vào kỳ phát lương kế tiếp. 
        1/  Chi phí ñaët mua baùo, taïp chí, internet :
        
Chæ ñaët mua moät soá loaïi baùo phuïc vuï cho coâng taùc tuyeân truyeàn vaø phuïc vuï coâng taùc chuyeân moân nhö Baùo Giaùo duïc vaø Thôøi ñaïi, Baùo Nhaân daân, Baùo Baïc Lieâu; Taïp chí Theá giôùi Trong ta. Chæ truy caäp Internet khi coù nhu caàu tra cöùu taøi lieäu phuïc vuï coâng taùc chuyeân moân hoaëc coâng taùc tuyeân truyeàn. Möùc chi khoâng vöôït ñònh möùc.
          Chi cöôùc phí Internet: 300.000ñ/thaùng
          Chi ñaët mua baùo: 500.000ñ/quí                 
         
 
         2/ Chi tieáp khaùch :
              2.1- Vieäc toå chöùc tieáp khaùch phaûi ñôn giaûn, tieát kieäm; khoâng phoâ tröông hình thöùc; thaønh phaàn tham döï chæ laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp lieân quan; moïi chi tieâu tieáp khaùch phaûi ñuùng cheá ñoä, tieâu chuaån, ñoái töôïng quy ñònh.
            Veà noäi dung, thaåm quyeàn, ñoái töôïng, nguyeân taéc chi thöïc hieän theo thoâng tö soá 57/ 2007/TT-BTC, ngaøy 11/6/2007 cuûa Boä Taøi chính.
             Möùc chi cuï theå thanh toaùn theo thöïc teá nhöng khoâng vöôït quaù möùc chi toái ña theo quy ñònh cuûa Boä Taøi chính vaø quyeát ñònh cuûa UBND tænh.
             2.2- Danh muïc vaø ñònh möùc chi : Chæ chi tieáp khaùch khi coù ñoaøn thanh tra, kieåm tra, ñoaøn coâng taùc töø caùc cô quan quaûn lí caáp treân tôùi tröôøng. Chæ chi cho caùc ñoái töôïng thuoäc thaønh phaàn cuûa Ñoaøn thanh tra, kieåm tra, ñoaøn coâng taùc vaø caùc thaønh vieân trong tröôøng ñöôïc phaân coâng tieáp ñoaøn .
Möùc chi nhö sau:
- Neáu laøm vieäc caû ngaøy 30 000 ñoàng/1 ngöôøi/ngaøy.
- Neáu laøm vieäc 1 buoåi 15.000 ñoàng/1 ngöôøi/buoåi
Điều 16. Chi  tiền trang phục cho giáo viên thể dục, Giáo viên tổng phụ trách đội và nhân viên y tế theo đúng qui định.
           Ñoái vôùi ñoàng phuïc: Aùp duïng ñoái vôùi toång phuï traùch Ñoäi, giaùo vieân daïy chuyeân traùch theå duïc. Vaøo ñaàu moãi naêm hoïc, TPT Ñoäi vaø GV theå duïc laäp baûn ñeà nghò caáp, keá toaùn laäp keá hoaïch chi, hieäu tröôûng duyeät. Ñònh möùc chi vaø thanh – quyeát toaùn thöïc hieän theo caùc quy ñònh hieän haønh.
1. Trang phục TDTT cho giáo viên thể dục cụ thể:
- Thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của thủ tướng chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
- 02 bộ quần áo thể thao dài tay/ năm,
                      - 02 đôi giày thể thao / năm,
- 04 đôi tất  thể thao / năm
- 04 áo thể thao ngắn tay / năm.
                Hiện vật trên được quy đổi thành tiền là 1.500.000 đ/1GV/1năm và khoán cho giáo viên tự mua sắm lấy hoá đơn về để làm căn cứ thanh toán nhưng không quá 1.500.000 đồng.
            2. Trang phục cho giáo viên tổng phụ trách đội: Một năm không quá 500 000 đồng khi thanh toán phái có chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
           Điều 17. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005; Thông tư của Bộ Nội Vụ số 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005; Thông tư số số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006; Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 và tình hình kinh phí hàng năm, Nhà trường quy định cụ thể như sau:
          Caùn boä, vieân chöùc ñöôïc cöû ñi döï caùc lôùp taäp huaán, boài döôõng ngaén haïn, thôøi gian khoâng quaù 07 ngaøy ñöôïc thanh toaùn nhö cheá ñoä coâng taùc phí.
          Caùn boä giaùo vieân, nhaân vieân ñöôïc cöû ñi hoïc caùc lôùp ñeå naâng cao veà chuyeân moân nghieäp vuï, hoïc thôøi gian daøi haïn chæ thanh toaùn 1 thaùng/löôït ñi vaø veà. (chæ ñöôïc thanh toaùn  trôï caáp tieàn aên, tieàn veù troï khi coù quyeát ñònh cuûa caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät)
          Ngoaøi caùc noäi dung, möùc chi quy ñònh treân, caùc noäi dung khaùc ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo tinh thaàn thoâng tö soá 23/2007/TT-BTC, ngaøy 21/3/2007 cuûa Boä Taøi chính.
Mục 4
CHI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 
Điều 18. Hỗ trợ kinh phí tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học
1. Căn cứ vào nội dung các cuộc Hội thảo
2. Điều kiện thanh toán: Có phê duyệt của Hiệu trưởng
Điều 19. Kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án:
 Công tác lập dự toán, nội dung chi và quyết toán theo quy định tại Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04 tháng 01 năm 2006; Thông tư 44/TTLT/BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007.                                                         
2. Thưởng cho các đề tài nghiên cứu khoa học(nếu có)
 
Mục 5      
                            CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 20. Chế độ nghỉ hàng năm
Chế độ nghỉ phép và các ngày lễ, Tết hàng năm theo quy định của Nhà nước.
1. Chế độ thanh toán:
1.1. Tiền tàu xe nghỉ phép năm thực hiện theo Thông tư 108/TC.HCVX ngày 30/12/1993 của Bộ Tài Chính. Chỉ thanh toán mỗi năm 1 lần cho CBVC nghĩ phép để đi thăm người thân bị ốm đau, tai nạn phải điều trị, bi chết ( bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con).
1.2. Trường hợp CB.CNV do không bố trí sắp xếp thời gian nghỉ phép được (kể cả nghỉ bù) thì được thanh toán theo chế độ làm thêm giờ thêm buổi qui định tại Thông tư 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bội Nội Vụ và Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CB, CC.
2. Phương thức thanh toán:  Thanh toán bằng tiền mặt khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, bảng kê thanh toán đính kèm.
Điều 21. Chi công tác phí đi công tác trong nước
Căn cứ Thông tư số Số: 01/2010/TT-BTC, ngày 06  tháng 01 năm 2010
Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Nội dung:
1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:
        Caùn boä, vieân chöùc chæ ñöôïc pheùp ñi coâng taùc khi coù leänh (quyeát ñònh, thoâng baùo, thö môøi, coâng vaên, .v.v.) cuûa ngöôøi hoaëc cô quan coù thaåm quyeàn (hieäu tröôûng, tröôûng phoøng Giaùo duïc, Phoøng Giaùo duïc, Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo, .v.v.).
 
2. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác
3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:
        Sau khi coù leänh ñi coâng taùc, caùn boä, vieân chöùc ñöôïc vaên thö caáp Coâng leänh (hoaëc Giaáy ñi ñöôøng). Caùn boä, vieân chöùc ñi coâng taùc coù theå ñöôïc taïm öùng tieàn coâng taùc phí (neáu kinh phí cuûa tröôøng ôû thôøi ñieåm ñoù coøn).
      Sau khi ñi coâng taùc, ngöôøi ñi coâng taùc noäp chöùng töø  hôïp leä vaø hôïp phaùp (Giaáy ñi ñöôøng, Hoùa ñôn phoøng nguû, Veù taøu – xe, .v.v.) cho keá toaùn. Keá toaùn caên cöù vaøo chöùng töø thöïc teá vaø caùc quy ñònh hieän haønh ñeå laäp phöông aùn chi traû, trình hieäu tröôûng; Sau khi hieäu tröôûng duyeät thì boä phaän thuû quõy thöïc hieän chi traû tieàn maët cho ngöôøi ñi coâng taùc.
 
4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:
      Coâng leänh (hoaëc Giaáy ñi ñöôøng) khoâng ghi ñaày ñuû caùc thoâng tin nhö : Soá coâng leänh; ngaøy-thaùng-naêm ñi, ñeán; lyù do ñi coâng taùc; daáu vaø chöõ kí xaùc nhaän cuûa nôi ñeán;  .v.v.
      Neáu chöùng töø khoâng hôïp leä, nhaø tröôøng coù quyeàn töø choái chi tieàn.
5. Thanh toán tiền tàu xe từ nơi đi đến nơi công tác:
 

ÑÒNH MÖÙC CHI COÂNG TAÙC PHÍ TRONG HUYEÄN PHÖÔÙC LONG

(Tính töø Tröôøng THCS  A Vónh Phuù Đông   ñeán caùc tröôøng vaø caùc cô quan  trong huyeän)

TTTeân tröôøng

Khoaûng caùch

(km)
Ñònh möùc thanh toaùn
Taøu-xe
(ñoàng)
Löu truù
(ñoàng)
1Trung hoïc cô sôû Vónh Phuù Taây540.000 
2THCS thò traán Phöôùc Long330.000 
3THCS B Vónh Phuù Ñoâng630.000 
4THCS Vónh Thanh840.000 
5Trung hoïc cô sôû Höng Phuù1250.000 
6Trung hoïc cô sôû B Höng Phuù1050.000 
7THCS Phöôùc Long1250.000 
8THCS Phong Thaïnh Taây A1960 00050.000
9THCS Phong Thaïnh Taây B2780 00050.000
10Phoøng GD – ÑT Phöôùc Long330.000 
11BHXH Phöôùc Long330.000 
12Phoøng taøi chính Phöôùc Long330.000 
13KBNN Phöôùc Long330.000 
14Phoøng LÑTB – XH Phöôùc Long330.000 
15Caùc ñieåm tröôøng ôû TT Phöôùc Long330.000 

 
       Thöïc hieän theo quy ñònh taïi thoâng tö soá 23/2007/TT-BTC, ngaøy 21/3/2007 cuûa Boä Taøi chính.
       Tröôøng hôïp caùn boä töï tuùc phöông tieän ñi coâng taùc thì ñöôïc thanh toaùn tieàn taøu xe theo giaù cöôùc vaän taûi oâ toâ haønh khaùch coâng coäng thoâng thöôøng cho soá km thöïc ñi. Ñònh möùc cuï theå nhö sau :
              5.1- Ngoaøi tænh :
             F Nôi ñeán laø TP. Hoà Chí Minh :        300 000ñ / ngöôøi / löôït ñi vaø veà.
             F Nôi ñeán laø Thaønh phoá Caàn Thô:      200 000ñ / ngöôøi / löôït ñi vaø veà.
             F Nôi ñeán laø TP. Caø Mau, Soùc Traêng: 140 000ñ / ngöôøi / löôït ñi vaø veà.
            F Nôi ñeán laø caùc tænh khaùc ôû khu vöïc Mieàn nam : Ñöôïc quy ñoåi theo soá km töông öùng cuûa nôi ñeán coâng taùc theo caùc möùc quy ñònh treân.
            5.2- Trong tænh (ngoaøi huyeän) :
             F Huyeän Hoaø Bình:                                  100 000ñ / ngöôøi / löôït ñi vaø veà
            F Huyeän Giaù Rai; huyeän Vónh Lôïi:         100 000ñ / ngöôøi / löôït ñi vaø veà.
            F Thaønh phoá Baïc Lieâu; huyeän Ñoâng Haûi:  120 000ñ/ ngöôøi/löôït ñi vaø veà.
            ?  Huyeän Hoàng Daân:                                    80 000đ/ người/ löôït ñi vaø veà
             5.3- Trong huyeän: Nôi ñeán coâng taùc laø caùc xaõ, thò traán thuoäc huyeän Phöôùc Long ñöôïc khoaùn nhö sau: (coù Phuï luïc keøm theo). Coù quyeát ñònh ñieàu ñoäng cuûa PGD- ÑT hoaëc Hieäu tröôûng.
            5.4- Phuï caáp löu truù (goàm phuï caáp tieàn aên vaø tieâu vaët): Aùp duïng cho tröôøng hôïp nôi ñeán coâng taùc caùch truï sôû Tröôøng töø 15km trôû leân. Đối với các huyện khác trong tỉnh.
              F  Trong tænh ñöôïc phuï caáp :                  50 000ñ /ngaøy/ngöôøi.
              F  Ngoaøi tænh ñöôïc phuï caáp :               80 000ñ /ngaøy/ngöôøi.
               Cheá ñoä phuï caáp löu truù neâu treân ñöôïc thanh toaùn toái ña khoâng quaù 10 ngaøy/thaùng. Tröôøng hôïp do yeâu caàu coâng taùc thöïc teá vöôït quaù thôøi gian treân phaûi coù yù kieán thoáng nhaát cuûa Hieäu tröôûng môùi ñöôïc thanh toaùn.
           5.5- Thanh toaùn tieàn thueâ phoøng nghæ taïi nôi ñeán coâng taùc:
           5.6- Ñi coâng taùc ngoaøi tænh: 
         Caùn boä, vieân chöùc ñi coâng taùc phaûi nghæ ñeâm taïi nôi ñeán coâng taùc, ñöôïc thanh toaùn khoaûn tieàn thueâ choã nghæ theo caùc möùc khoaùn sau:
Chi theo thöïc teá hoùa ñôn nghó khaùch saïn hoaëc nhaø troï khoâng quaù 300.000ñ/ngaøy/ ngöôøi.
          5.7- Ñi coâng taùc trong tænh: Caùn boä, vieân chöùc ñi coâng taùc phaûi nghæ laïi taïi caùc xaõ, phöôøng, thò traán thuoäc caùc huyeän, thaønh phoá trong tænh, caùch truï sôû cô quan töø 15 km trôû leân thì ñöôïc khoaùn thanh toaùn tieàn thueâ choã nghỉ laø: 150.000 ñ/ñeâm/ngöôøi
          Thôøi gian ñöôïc thanh toaùn tieàn thueâ phoøng nghæ cho taát caû caùc tröôøng hôïp treân toái ña khoâng quaù 10 ngaøy /thaùng. Tröôøng hôïp do yeâu caàu coâng taùc thöïc teá vöôït thôøi gian quy ñònh treân, phaûi coù yù kieán Hieäu tröôûng môùi ñöôïc thanh toaùn.
        * Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên đi công tác, hội họp, hội thảo.. dài ngày nếu được cơ quan mình đến  công tác, hội họp, hội thảo.. chi trả tiền nước, tiền ăn thì đơn vị chỉ chi trả  tiền tàu xe chuyến đi và về.
         5.8- Döï boài döôõng, taäp huaán ngaén haïn:
          Caùn boä, vieân chöùc ñöôïc cöû ñi döï caùc lôùp taäp huaán, boài döôõng ngaén haïn, thôøi gian khoâng quaù 07 ngaøy ñöôïc thanh toaùn nhö cheá ñoä coâng taùc phí.
          Caùn boä giaùo vieân, nhaân vieân ñöôïc cöû ñi hoïc caùc lôùp ñeå naâng cao veà chuyeân moân nghieäp vuï, hoïc thôøi gian daøi haïn chæ thanh toaùn 1 thaùng/löôït ñi vaø veà. (chæ ñöôïc thanh toaùn  trôï caáp tieàn aên, tieàn veù troï khi coù quyeát ñònh cuûa caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät)
           Ngoaøi caùc noäi dung, möùc chi quy ñònh treân, caùc noäi dung khaùc ñöôïc thöïc hieän ñuùng theo tinh thaàn thoâng tö soá 23/2007/TT-BTC, ngaøy 21/3/2007 cuûa Boä Taøi chính.
 
Điều 22. Chi công tác phí đi công tác nước ngoài
 
Thực hiện thanh toán theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, viên chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.
 
Điều 23. Chi phí hội nghị, hội thảo
 
Căn cứ Thông tư số Số: 01/2010/TT-BTC, ngày 06  tháng 01 năm 2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
          Căn cứ vào tình hình thực tế, Nhà trường quy định cụ thể như sau:
          Trong moãi naêm hoïc, Tröôøng ñöôïc chi toå chöùc caùc leã, hoäi nhö sau: Khai giaûng naêm hoïc; Leã kæ nieäm ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam; Leã sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, ngaøy 8/3, ngaøy 26/3, sinh hoaït chuyeân moân cuïm, xaõ,liên cụm trường, tổ chức các hội thi phong trào phục vụ cho dạy và học.
                1 - Danh muïc vaø ñònh möùc :
- Chi tieàn nöôùc uoáng :
+ Chi 30 000ñoàng/ ngaøy/ngöôøi .                                                 
- Chi trang trí, veä sinh. 200 000ñ
- Chi in aán taøi lieäu. 500 000ñ
                2 - Chi tieàn nöôùc uoáng haøng thaùng cho caùn boä giaùo vieân, nhaân vieân trong nhaø tröôøng 15 000 đồng/ tháng
  Điều 24. Văn phòng phẩm, chi phí chuyeân moân:
   1- Treân cô sôû nguoàn kinh phí ñöôïc giao töø ñaàu naêm, keá toaùn laäp döï toaùn chi cho mua vaät tö vaên phoøng vaø chi phí chuyeân moân sao cho:
              1.1- Coù theå ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû vaø kòp thôøi caùc loaïi vaät tö vaên phoøng thieát yeáu  ñeå duy trì caùc hoaït ñoäng giaûng daïy vaø hoaït ñoäng haønh chính. Khoâng mua vaø caáp thöøa hoaëc vöôït ñònh möùc. Tröôøng hôïp vöôït ñònh möùc phaûi coù lí do chính ñaùng vaø phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa hieäu tröôûng.
            Moät soá vaät tö vaên phoøng thieát yeáu laø: Giaùo aùn hoặc giấy A4 – B4, phaán (traéng vaø maøu), vieát (xanh hoaëc ñen vaø ñoû), moät naêm hoïc thanh toaùn moät laàn bôm möïc maùy in ñoái vôùi giaùo vieân chuû nhieäm lôùp, giaùo vieân boä moân hai naêm thanh toaùn moät laàn bôm möïc, boâng baûng, khaên traûi baøn, bình hoa vaø hoa, boä ñoà laøm veä sinh (choåi, ki hoát raùc, soït raùc), giaáy ñeàcan, giaáy roâki, vieát xoùa, ghim baám, ñoà baám ghim, ghim neïp, ghim böôùm, keùo caét giaáy, hoà daùn, buùt loâng, baêng keo trong,  baêng keo maøu, baêng keo hai maët, sômi (bìa, nuùt, hai daây), bìa cöùng; rubaêng hoaëc bình möïc in cuûa maùy in vi tính; .v.v.
           1.2- Khoâng vöôït quaù möùc kinh phí ñöôïc giao vaø khoâng vöôït quaù möùc quy ñònh theo caùc vaên baûn hieän haønh.
          2- Caên cöù vaøo nhu caàu thöïc teá ôû töøng thôøi ñieåm, thöïc hieän chi nhö sau:
         2.1- Ñoái vôùi vaät tö vaên phoøng phuïc vuï cho coâng taùc giaûng daïy:
 

Teân vaät tö vaên phoøngÑôi vò tínhÑònh möùc
1- Vaên phoøng  
Buùt bi xanhCaây 10 caây/ngöôøi/ naêm
Buùt bi ñoûCaây5 caây/ngöôøi/ naêm
Thöôùc keûCaây2 caây/ngöôøi/ naêm
Phaán traéngHoäp10 hoäp/ naêm
Phaán maøuHoäp5 hoäp/ naêm
Khaên traûi baønTaám2 taám/naêm
Bình hoaBình2 bình/naêm
Aûnh Baùc HoàAûnh1 aûnh/naêm/phoøng
Côø nöôùcLaù1 laù/naêm/phoøng
Choåi queùt phoøngCaây10 caây/naêm
Soït raùcSoït1 soït/ naêm
Troáng tröôøngCaùi1 caùi/2 naêm
Bìa sô mi nuùtBìa50 caùi/naêm
Giaáy A4Gam5 gam/thaùng
Kim keïpHoäp5 hoäp/thaùng
Soå döï giôøCuoán2 cuoán/ngöôøi/naêm
Möïc inHoäp5 hoäp/maùy/ học kì
Hoäp ñöïng taøi lieäuhoäp10 hoäp/naêm
2- Soå saùch giaùo vieân  
Soå chuû nhieämCuoán1 cuoán/lôùp/naêm
Soå ñieåm caù nhaânCuoán1 cuoán/naêm
Soå ñieåmCuoán1 cuoán/lôùp/naêm
Soå hoäi hoïpCuoán1 cuoán/naêm
Sổ dự giờCuoán1 cuoán/naêm
Giaáy A4Gam2gam/naêm
Phaán traéngHoäp2 hoäp/thaùng/lôùp
Phaán maøuHoäp1 hoäp/hoïc kyø/lôùp
Buùt bi xanhCaây2 caây/thaùng
Buùt bi ñoûCaây1 caây/ hoïc kyø
Bình hoaBình1 bình/hoïc kyø
Aûnh Baùc HoàAûnh1 aûnh/2 naêm
Côø nöôùcLaù1 laù/2 naêm
Choåi queùt lôùpCaây1 caây/thaùng
Soït raùcSoït1 soït/hoïc kyø
Ki hoát raùcCaùi1 caùi/hoïc kyø
Tổ trưởng  
Giaáy A4Gam1 gam/tổ/naêm
Soå nghò quyeát caùc toåCuoán1 cuoán/naêm
Soå keá hoaïch toåCuoán1 cuoán/naêm
Soå kieåm tra cuûa toå tröôûngCuoán1 cuoán/naêm
Sổ dự giờCuoán2 cuoán/naêm
Bìa sô mi daâyBìa1bìa/hoïc kyø

        2.1.1- Nhöõng loaïi phuïc vuï cho caû hoïc kì hoaëc caû naêm hoïc: Nhaân vieân vaên thö mua theo leänh cuûa hieäu tröôûng, sau ñoù caáp cho töøng giaùo vieân vaøo ñaàu naêm hoïc vaø giöõa naêm hoïc. Phaûi laäp vaø caäp nhaät kòp thôøi soå caáp phaùt.
        2.1.2- Nhöõng loaïi duøng haøng thaùng: Nhaân vieân vaên thö mua theo leänh cuûa hieäu tröôûng, sau ñoù caáp cho töøng giaùo vieân vaøo tröôùc moãi thaùng (tröôùc ít nhaát 1 tuaàn). Phaûi laäp vaø caäp nhaät kòp thôøi Soå caáp phaùt.
        2.2- Ñoái vôùi vaät tö vaên phoøng phuïc vuï cho coâng taùc haønh chính : Caùc caù nhaân, caùc boä phaän baùo caùo nhu caàu söû duïng vaät tö vaên phoøng cho keá toaùn vaøo ñaàu moãi hoïc kì; keá toaùn toång hôïp vaø trình hieäu tröôûng. Hieäu tröôûng duyeät chi. Nhaân vieân vaên thö mua theo leänh cuûa hieäu tröôûng vaø caáp cho caùc boä phaän, caù nhaân vaøo ñaàu moãi hoïc kì. Laäp vaø caäp nhaät kòp thôøi Soå caáp phaùt.
        Tröôøng hôïp coù phaùt sinh thì caù nhaân, boä phaän coù lieân quan trình hieäu tröôûng, sau khi hieäu tröôûng duyeät thì thöïc hieän mua vaø caáp phaùt nhö treân.
            2.3- Ñoái vôùi trang thieát bò kó thuaät: Chæ chi khi coù nhu caàu vaø coøn tieàn (sau khi ñaõ chi cho caùc muïc treân). Hieäu tröôûng seõ quyeát ñònh chi hoaëc khoâng.
            2.4- Ñoái vôùi saùch, taøi lieäu : Chæ chi khi coù nhu caàu mua, mua vaøo ñaàu naêm hoïc. Hieäu tröôûng seõ laø ngöôøi quyeát ñònh mua trang bò cho toaøn tröôøng trong moät naêm hoïc.
          Chi mua vaên phoøng phaåm: 500.000ñ/thaùng
          Chi coâng cuï duïng cuï vaên phoøng: 1.500.000ñ/thaùng
          Chi phí chuyeân moân: 52.500.000ñ/naêm
 
Điều 25. Thông tin liên lạc
          1.- Söû duïng ñieän thoaïi: Treân cô sôû nguoàn kinh phí ñöôïc giao töø ñaàu naêm, keátoaùn laäp döï toaùn chi cho thoâng tin, lieân laïc sao cho:
          1.1- Coù theå ñaûm baûo khaû naêng lieân laïc thöôøng xuyeân, lieân tuïc giöõa caùc caù nhaân, boä phaän trong tröôøng vôùi caùc cô quan, ñôn vò, caù nhaân coù lieân quan (trong vaø ngoaøi tröôøng).
         1.2- Khoâng vöôït quaù möùc kinh phí ñöôïc giao vaø khoâng vöôït quaù möùc quy ñònh theo caùc vaên baûn hieän haønh 200.000ñ/ thaùng .
         1.3- Phaûi söû duïng ñuùng muïc ñích; khoâng laõng phí; khoâng söû duïng vaøo muïc ñích caù nhaân; haïn cheá toái ña goïi vaøo caùc maùy di ñoäng hoaëc goïi ñöôøng daøi.
     1.2- Göûi fax, email, böu phaåm, böu kieän: Khi coù nhu caàu göûi fax, email, böu kieän, böu phaåm  thì hieäu tröôûng duyeät (cho pheùp chi) sau ñoù thöïc hieän chi vaø thanh toaùn theo chi phí thöïc teá (caên cöù vaøo hoaù ñôn cuûa böu ñieän).
 
Điều 26. Sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường
-Thanh toán theo hoá đơn của chi nhánh điện lực. Sử dụng điện tại cơ quan phải hết sức tiết kiệm, tránh lãng phí. Chỉ mở quạt đèn khi thật cần thiết, máy vi tính không sử dụng cho việc riêng, máy photo khi sử dụng phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Phải tắt quạt, đèn khi ra khỏi phòng học, phòng làm việc.
-Sử dụng nước phải thật tiết kiệm, đóng kỷ các van nước khi đã dùng xong. Khi phát hiện rò rĩ phải báo cáo ngay cho Văn phòng để sửa chữa kịp thời.
- Thanh toán tiền điện không vượt mức 2.000.000đ/tháng
Điều 27. Các khoản chi và định mức khác
I/  Khen thöôûng:
1/ CBGV-NV:
         Taäp theå vaø caù nhaân coù nhieàu thaønh tích trong phong traøo thi ñua dạy tốt, hoïc toát, tham gia caùc hoäi thi do Phoøng Giaùo duïc& Ñaøo taïo toå chöùc, Sôû GD&ÑT toå chöùc. Khi ñaït giaûi thì ñöôïc thöôûng cuï theå nhö sau:
* Giaûi caù nhaân:
                     Giaûi nhaát : 100.000ñ
                     Giaûi nhì :      80.000ñ
                     Giaûi ba:        60.000ñ
                     Giaûi khuyeán khích : 40.000ñ
* Giaûi taäp theå .
                    Giaûi nhaát : 200.000ñ
                    Giaûi nhì :   150.000ñ
                    Giaûi ba:     100.000ñ
                    Giaûi khuyeán khích : 50.000ñ
2/ Ñoái vôùi hoïc sinh:
    Taäp theå vaø caù nhaân coù nhieàu thaønh tích trong phong traøo thi ñua hoïc taäp toát, tham gia caùc hoäi thi cuïm xaõ do Phoøng giaùo duïc& Ñaøo taïo toå chöùc, Sôû GD&ÑT toå chöùc. Khi ñaït giaûi thì ñöôïc thöôûng cuï theå nhö sau:
          * Giaûi caù nhaân:
                     Giaûi nhaát: 100.000ñ
                     Giaûi nhì: 80.000ñ
                     Giaûi ba: 50.000ñ
                     Giaûi khuyeán khích : 20.000ñ
          * Giaûi taäp theå .
                    Giaûi nhaát: 200.000ñ
                    Giaûi nhì: 150.000ñ
                    Giaûi ba: 100.000ñ
                    Giaûi khuyeán khích: 80.000ñ
           Caùn boä, vieân chöùc naøo coù nhieàu thaønh tích trong vieäc söû duïng kinh phí (chi tieát kieäm vaø ñaït hieäu quaû cao) seõ ñöôïc xeùt khen thöôûng theo quy ñònh.
Mục 6
                          CHI CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Điều 28. Quản lý tài sản, xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa tài sản - thiết bị
1/ Coâng taùc laäp keá hoaïch: Khi coù nhu caàu xaây döïng cô baûn, mua saém vaø söûa chöõa taøi saûn, trang thieát bò. Ñôn vò tham möu toát vôùi chính quyeàn ñòa phöông, laøm tôø trình chuyeån caùc caáp coù thaåm quyeàn xem xeùt giaûi quyeát.
2/ Traùch nhieäm quaûn lyù: Giao cho nhaø tröôøng quaûn lyù, vaø söû duïng trong giaûng daïy vaø hoïc taäp.

   3/ Chi sửa chửa nhỏ:
    - Cán bộ công chức có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất máy móc phục vụ  cho giảng dạy. Khi có hư hỏng phải báo cáo với văn phòng để kiểm tra, sửa chữa.
- Các khoản chi sửa chữa thường xuyên theo nhu cầu phát sinh thực tế như bảo trì máy móc thiết bị chuyên môn , văn phòng , bảo quản sữa chửa nhỏ nhà cửa, phòng học , bàn ghế, đường nước, điện…Hàng quý người có trách nhiệm sửa chữa phải lập kế hoạch mua bổ sung các vật tư thiết bị trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tập trung mua để sử dụng trong quý, tránh tình trạng mua nhỏ lẻ sử dụng hoá đơn không hợp lệ.
- Nếu giá trị sửa chữa có số tiền  từ 5.000.000 đ trở lên hoặc sửa chữa một lần cùng một loại có giá trị từ 10.000.000 đ trở lên thì phải có  tờ trình PGD&ĐT huyện Phước Long  Chứng từ thanh toán:
          * Trường hợp sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 5.000.000 đ:
- Kế hoạch sửa chữa,
- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng,
- Bảng đề nghị thanh toán,
- Hoá đơn mua vật tư.
- Bảng thanh toán tiền công theo mẫu số 009-HD của Bộ Tài chính.
          * Trường hợp sửa chữa nhỏ có giá trị trên 5.000.000 đ phải đúng quy trình theo CV 907/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/08/2010:
- Tờ trình  xin chủ trương có phê duyệt của Phòng GD&ĐT
- Các loại hồ sơ dự toán công trình theo quy định, công văn thẩm định giá.
- Biên bản thương thảo lựa chọn nhà cung cấp.
- Quyết định chỉ định thầu,
- Hợp đồng giao khoán, Biên bản thanh lý hợp đồng,
- Biên bản nghiệm thu.
CHƯƠNG  III
LẬP VÀ CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU CHI
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH
 
Điều 29. Đơn vị chấp hành tốt lập dự toán, chấp hành dự toán, và sử dụng tốt nguồn kinh phí trong năm tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. ( coù döï toaùn ñính keøm)
DÖÏ TOAÙN CHI NSNN NAÊM 2015
 

MUÏCNOÄI DUNG CHITOÅNG SOÁ
6000Tieàn löông1.488.370.180
6050Tieàn coâng14.520.000
6100Phuï  caáp löông713.813.872
6200Tieàn thöôûng15.062.226
6250Phuùc lôïi taäp theå3.000.000
6300Caùc khoaûn ñoùng goùp417.488.913
6500TT dòch vuï coâng coäng18.000.000
6550Vaät tö vaên phoøng24.000.000
6600TT lieân laïc8.000.000
6650Hoäi nghò1.000.000
6700Coâng taùc phí30.600.000
6750Chi phí thueâ möôùn2.000.000
6900Söûa chöõa TXTSCÑ13.000.000
7000Chi phí chuyeân moân60.160.000
7750Chi khaùc ( döï phoøng)6.000.000
9050Chi mua sắm2.949.191
 Toång coäng 2.787.406.000

 
Điều 30. Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm.
Điều 31. Thực hiện công khai tài chính dân chủ.
 
                                                CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 32. Tổ chức thực hiện
 
Trên đây là dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ tại Trường THCS A Vĩnh Phú Đông quy chế này được tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, từ các tổ chuyên môn và thông qua hội nghị cán bộ công chức đạt tỷ lệ 100%
 
Điều 33. Quy định điều khoản thi hành
          Quy chế chi tiêu nội bộ này được thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Nhà trường và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 Mọi quy định của Nhà trường trước đây trái với Quy chế chi tiêu nội bộ này đều bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải bổ sung sửa đổi, đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp bằng văn bản về Phòng giáo dục & Đào tạo để Phòng giáo dục & Đào tạo xem xét, giải quyết.
  Quy chế này được gửi đến Sở (hoặc phòng) Giáo dục, Kho bạc Nhà nước nơi Trường mở tài khoản, thông báo toàn trường theo quy định hiện hành.
 
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- Kho bạc huyện (kiểm soát chi).
- Phòng GD&ĐT (b/c).
- Bộ phận KT trường (th/h).
- Lưu VT.
                                                                      Nguyễn Văn Ninh
 
 


Nguồn:thcsavinhphudong.pgdphuoclong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 270
Năm 2020 : 2.085