Tuesday, 16/08/2022 - 21:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS A Vĩnh Phú Đông
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Duy trì, nâng cao chất lượng Trường đạt chuẩn Quốc gia Giai đoạn 2020-2025

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học;

Căn cứ, Quyết định số 2458/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Công nhận trường THCS A Vĩnh Phú Đông đạt chuẩn Quốc gia năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 của nhà trường;

Trường THCS A Vĩnh Phú Đông xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025  như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

 

      PHÒNG GD- ĐT PHƯỚC LONG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:           /KH –THCS A VPĐ                Vĩnh Phú Đông, ngày      tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Duy trì, nâng cao chất lượng Trường đạt chuẩn Quốc gia

Giai đoạn 2020-2025

 
 

 

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học;

Căn cứ, Quyết định số 2458/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc Công nhận trường THCS A Vĩnh Phú Đông đạt chuẩn Quốc gia năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 của nhà trường;

Trường THCS A Vĩnh Phú Đông xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025  như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025 theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ giáo dục của xã hội;

Xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng trường THCS A Vĩnh Phú Đông đạt chuẩn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho con em được theo học ở môi trường tốt, có đủ điều kiện phát triển góp phần trong công cuộc nâng cao dân trí.

2. yêu cầu:

Đánh giá đúng thực trạng, từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, địa phương, đảm bảo tiến độ đề ra;

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hoàn thành tốt chức trách được giao góp phần đạt được các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia;

II. Thực trạng tình hình

1.Thuận lợi:

a) Thuận lợi:

-  Có Chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, lãnh chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường.

- Tập thể CBGV đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn  100% .

- Học sinh ngoan, chịu khó học tập, hàng năm có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

- Có 6 phòng học cấp 3, có 7 phòng học bộ môn, trang thiết bị  phục vụ cho việc dạy và học, tương đối đầy đủ.

b) Khó khăn:

- Công tác xã hội hoá GD chưa mạnh.

III. Duy trì, phấn đấu nâng cao chất lượng trường đạt Chuẩn quốc gia theo 5 tiêu chuẩn và 28 tiêu chí:

Nắm chắc các điểm yếu cơ bản của từng tiêu chuẩn để có giải pháp khắc phục kịp thời, cơ bản, đúng yêu cầu cụ thể qua các điểm yếu cơ bản của 5 tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Điểm yếu cơ bản của tiêu chuẩn 1

Một số thành viên trong nhà trường ngại va chạm, chưa mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng cho các kế hoạch, quy chế của nhà trường.

          Việc xây dựng kế hoạch dài hạn để tạo các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương chưa kịp thời.

2. Điểm yếu cơ bản tiêu chuẩn 2.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trình độ giao tiếp ngoại ngữ tiếng Anh còn hạn chế. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, định hướng phân luồng cho học sinh đôi lúc chưa được thực hiện thường xuyên. Vẫn còn số ít học sinh chưa chấp hành tốt nội quy nhà trường.

3. Điểm yếu cơ bản tiêu chuẩn 3

Các thiết bị dạy học tự làm chưa đảm bảo tính thẩm mĩ và chất lượng. Một số máy tính phòng tin học có cấu hình thấp, phòng học tin học thiếu máy tính.

4. Điểm yếu cơ bản tiêu chuẩn 4

 Nhà trường nằm ở vùng nông nghiệp thuần tuý, không có các doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh lớn nên huy động các nguồn lực ủng hộ về xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động chưa đều tay, công việc chủ yếu tập trung vào một số người. Một số thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp chưa thực sự nhiệt tình trong các hoạt động của lớp.

5. Điểm yếu cơ bản tiêu chuẩn 5

Hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập còn hạn chế, số tiết bồi dưỡng học sinh còn rất ít, một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có ý thức học tập;

Tài liệu về nội dung giáo dục địa phương chưa phong phú, tính phù hợp với mục tiêu môn học chưa cao;

Việc giáo dục kĩ năng phòng chống bạo lực học đường, về giới tính, tình yêu hôn nhân gia đình, các thông tin không chính thống trên mạng xã hội,... cho học sinh chưa phong phú.

IV. Các giải pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động:

- Tiếp tục, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong chính quyền, các ngành địa phương và cha mẹ học sinh trong nhà trường để làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hiểu rõ việc xây dựng, duy trì, nâng cao trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

- Quán triệt việc xây dựng trường đạt chuẩn là xây dựng mô hình nhà trường mới với chất lượng giáo dục cao, thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Tổ chức tuyền truyền, quán triệt chủ trương cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường các văn bản của cấp trên về tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia để từ đó quyết tâm xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiện toàn công tác tổ chức, kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kì, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

- Đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của HĐND, UBND các cấp để tranh thủ nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, học phí, nguồn huy động từ công tác xã hội hóa giáo dục …

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

- Tạo điều kiện cho đội ngũ được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định do các cấp tổ chức.

- Làm tốt công tác phát triển đảng, nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong trường, tăng cường công tác cán bộ nữ. Tăng cường, đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ cốt cán, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Bố trí, sử dụng lực lượng giáo viên trong biên chế

4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

Duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức kỹ năng của học sinh. Đẩy mạnh việc dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học, tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học; chú ý tổ chức dạy học theo hướng phân hóa phù hợp với đối tượng học sinh khác nhau

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp, đánh giá bằng hồ sơ, đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua các sản phẩm dự án, bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip...) và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với giáo viên để đội ngũ có ý thức trách nhiệm trước học sinh nhất là học sinh cá biệt, học sinh học yếu nhằm hạn chế tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban.

- Quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, phụ đạo học sinh yếu, nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục-th

thi năng khiếu để giáo dục kỹ năng sống, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và để thu hút học sinh đến trường.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng góc thư viện, góc học tập trong mỗi lớp học.

5. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục

- Huy động cha mẹ học sinh tham gia giáo dục toàn diện học sinh và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên khen thưởng các phong trào trong nhà trường.

- Thực hiện dân chủ hóa trong trường học, công khai tài chính, tham mưu các cấp, các ngành địa phương thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường:

- Lập kế hoạch, hàng năm có rà soát những tiêu chí đã phấn đấu đạt được, báo cáo với Phòng Giáo dục – Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo và hướng đi tới.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đoàn thể đổi mới các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Đề xuất các hoạt động để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ bộ môn, chỉ tiêu phấn đấu để duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia của nhà trường.

- Có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền, động viên tổ viên hoàn thành tốt các

- Lập kế hoạch, hàng năm có rà soát những tiêu chí đã phấn đấu đạt được, báo cáo với Phòng Giáo dục – Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo và hướng đi tới.

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đoàn thể đổi mới các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

3. Đối với giáo viên:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu cùng với nhà trường vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng bộ môn đảm bảo chỉ tiêu theo quy định của trường chuẩn.

Trên đây là kế hoạch duy trì, nâng cao Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025.

 

     Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT ;

- Các tổ trưởng CM;                                                                                                         

      - Lưu VT.                                                                                                                                   

 

                                                                             Ngô Văn Sung

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 193
Năm 2022 : 4.692